Pregled i ispitivanje radne opreme definiran je temeljem važećeg Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme.

Pregled radne opreme je vizualno utvrđivanje funkcionalnosti rada radne opreme na način da ista ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika pri njenom korištenju, vizualno utvrđivanje primjene sigurnosno zdravstvenih zahtjeva prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača radne opreme, utvrđivanje dostupnosti uputa za rad i održavanje radne opreme te utvrđivanje stanja održavanja radne opreme prema uputi proizvođača ili prema priznatim pravilima zaštite na radu.

Ispitivanje radne opreme je svaka ostala radnja u postupku koju nije moguće utvrditi pregledom radne opreme, a koja je neophodna za utvrđivanje pojedinih sigurnosno zdravstvenih zahtjeva i provodi se korištenjem mjerne i ispitne opreme.

Mjerna i ispitna oprema potrebna za pregled i ispitivanje radne opreme mora biti čuvana i održavana na način koji je naznačen u uputama proizvođača mjerne i ispitne opreme.

Tehnički uvjeti potrebni za ispitivanje radne opreme

O mjernoj i ispitnoj opremi za pregled i ispitivanje radne opreme vodi se dokumentacija, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv mjerne i ispitne opreme
 • ime proizvođača
 • oznaku tipa, modela i serijski broj
 • godinu proizvodnje
 • godinu stavljanja u uporabu
 • datum zadnjeg umjeravanja i
 • dokaze o vlasništvu odnosno najmu (za dodatnu opremu).

Postupak pregleda i ispitivanja te sadržaj i način izdavanja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme

Ovlaštena osoba koje obavlja pregled i ispitivanje radne opreme vodi evidenciju o svim predmetima pregleda i ispitivanja, o postupcima i uvjetima pregleda i ispitivanja, o rezultatima pregleda i ispitivanja te o mjernoj i ispitnoj opremi koja je korištena prilikom ispitivanja.

Tijekom provjere i ocjene ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi koriste se upute proizvođača za uporabu i održavanje, zahtjevi propisa o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, zahtjevi propisa o sigurnosti strojeva pri njihovom stavljanju u uporabu te odgovarajuće hrvatske norme.

Što sadrži zapisnik o ispitivanju radne opreme?

Temeljem obavljenog pregleda i ispitivanja radne opreme sastavlja se zapisnik koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

 1. naziv i sjedište te OIB korisnika radne opreme
 2. naziv i sjedište te OIB ovlaštene osobe koja obavlja pregled i ispitivanje radne opreme
 3. broj zapisnika i datum sastavljanja
 4. broj i datum izdavanja rješenja o ovlaštenju za obavljanje pregleda i ispitivanja radne opreme
 5. nazive propisa kojima je utvrđena obveza ispitivanja radne opreme
 6. nazive propisa prema čijim zahtjevima je obavljena provjera ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi
 7. podatke kojima se pobliže određuje radna oprema (tip, model, naziv proizvođača, tv. broj), s opisom namjene i položaja radne opreme u radnom prostoru
 8. osnovne podatke o radnim tvarima i sirovinama koje radna oprema koristi u radu
 9. naznake rizika po sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme
 10. ime i prezime, OIB te stručnu spremu za sve osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme, a za stručnjake zaštite na radu i podatke o položenom stručnom ispitu
 11. datum početka i završetka pregleda i ispitivanja
 12. podatke o uputama proizvođača za uporabu i održavanje radne opreme te o drugoj dokumentaciji koja je korištena tijekom pregleda i ispitivanja
 13. metode, postupke i norme koje se odnose na preglede i ispitivanja te mjernu i ispitnu opremu korištenu prilikom pregleda i ispitivanja
 14. nalaze o rezultatima pregleda i ispitivanja uzimajući u obzir dokumentaciju o održavanju radne opreme
 15. zaključnu ocjenu da rezultati pregleda i ispitivanja radne opreme ispunjavaju sigurnosno zdravstvene zahtjeve ili opis nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane sigurnosno zdravstvene zahtjeve s prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka i
 16. naznaku propisanog roka za sljedeći pregled i ispitivanje.
Pregled i ispitivanje radne opreme

Postupak pregleda i ispitivanja radne opreme – ilustracija

Ocjena ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva pri ispitivanju radne opreme

Kada su za ocjenu ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva za pojedine dijelove radne opreme (primjerice; oprema pod tlakom, nosiva užad i druge sigurnosne komponente radne opreme) neophodni nalazi drugih ovlaštenih ispitivača i/ili laboratorija te održavatelja radne opreme, tada su nalazi o tim pregledima i ispitivanjima te zaključci o tome obvezni dio zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme.

Ako je u pregledu i ispitivanju radne opreme sudjelovalo više osoba, svaka se od njih vlastoručno potpisuje iza podataka o pregledu i ispitnoj radnji koju je obavila.

Zapisnik vlastoručno potpisuju sve osobe koje su obavile pregled i ispitivanje.

Zaključnu ocjenu zapisnika vlastoručno potpisuje osoba ovlaštenog poslodavca ili ovlaštene osobe koja ispunjava propisane uvjete za dobivanje ovlaštenja, prema propisu o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

Zapisnik o ispitivanju radne opreme ne smatra se ispravom o ocjeni sukladnosti radne opreme prilikom njenog stavljanja na tržište odnosno u uporabu.

Poslodavac je dužan svakodnevno prije korištenja radne opreme osigurati vizualni pregled primjene sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na istoj.

Popis mjerne i ispitne opreme potrebne za ispitivanje radne opreme

 • instrumenti za mjerenje duljine (metar, mjerna traka, digitalni mjerač udaljenosti)
 • instrument za mjerenje sile – dinamometar do 120 kN (12 t)
 • instrument za mjerenje vremena (zaporni sat)
 • mjerač broja okretaja (tahometar)
 • mjerači za električne veličine (otpor, napon, snaga i dr.)
 • mjerač izolacijskog otpora
 • mjerač uzemljenja

Ukoliko Vam je potrebna usluga ispitivanja radne opreme molimo ispunite kontakt obrazac: