Za svaki elektromotor napona iznad sigurnosnog, kao i za njegove uređaje za uklapanje i regulaciju, treba predvidjeti odgovarajuću napravu za prekidanje napajanja.