Eksplozivna atmosfera je smjesa zapaljive tvari u obliku plina, pare, maglice ili prašine sa zrakom, u atmosferskim uvjetima, kojom se nakon paljenja izgaranje širi cijelom nepotrošenom smjesom.