Pregledi i ispitivanje radne opreme, rokovi pregleda i ispitivanja, te sadržaj i način izdavanja zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme definirani su važećim Zakonom o zaštiti na radu i Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme.

Radna oprema koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta moraju biti pregledani i ispitani temeljem Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.

Ispitivanje (alata) te skela i druga sredstva za povremeni rad na visini obavljaju se prema posebnim propisima.

Predmetna ispitivanja ne odnose se na radnu opremu koju čine električni i elektronički proizvodi koji su obuhvaćeni propisom o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica:

 • kućanski aparati namijenjeni korištenju u domaćinstvu
 • audio i video oprema
 • oprema za informacijsku tehnologiju
 • uobičajeni uredski strojevi
 • niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji i
 • električni motori.

Zbog provjere ispunjavanja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na radnoj opremi, odnosno radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka obavlja se pregled i ispitivanje radne opreme, a sve kako bi smanjili ugroze prema sigurnosti i zdravlju rukovatelja ili drugih radnika u prostoru korištenja radne opreme.

Tehnički uvjeti za ispitivanje

Ovlaštene osobe mogu obavljati ispitivanje radne opreme ako imaju ovlaštenje u skladu s odredbama propisa o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu te ako ispunjavaju tehničke uvjete propisane pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme.

Uz izdano ovlaštenje za ispitivanje radne opreme, ovlaštena osoba u svom vlasništvu mora imati mjernu i ispitnu opremu koja mora biti čuvana i održavana na način koji je naznačen u uputama proizvođača mjerne i ispitne opreme.

Pregled i ispitivanje radne opreme

Ispitivanje radne opreme/strojeva i uređaja – ilustracija

Rok za ponovni pregled i ispitivanje radne opreme

Poslodavac koji je korisnik radne opreme koja podliježe ispitivanju, dužan je na propisani način osigurati preglede i ispitivanje u sljedećim slučajevima:

 • prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena,
 • u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenje radne opreme, nedostaci na radnoj opremi, ozljede radnika na radnoj opremi)
 • na temelju rješenja inspektora rada
 • u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od 3 godine

Ukoliko Vam je potrebna usluga ispitivanja radne opreme molimo ispunite kontakt obrazac: