Temeljna obveza poslodavca je procjena rizika iz područja zaštite na radu, a ista može biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku.

Procjena rizika mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i mora biti dostupna radniku na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu putem propisanih mjera unutar procjene rizika, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima.

Poslodavac je obvezan putem mjera propisanih u procjeni rizika provoditi prevenciju u svim radnim postupcima, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima.  Pri tome mora osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite na radu.

Organiziranje zaštite na radu kod poslodavca

Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu procjena rizika mora biti temelj, a poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja.

Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku, obvezan voditi računa o sposobnostima radnika koja moraju biti utvrđena kao zahtjev unutar procjene rizika, a koje za svoj ishod imaju utjecaj na zaštitu na radu.

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu (npr; pravovremena ažuriranja/dopune procjene rizika) i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih područja.

Također poslodavac je obvezan organizirati radnike tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima koja su definirana unutar procjene rizika, a osobito izloženost jednoličnom radu, radu s nametnutim ritmom, radu po učinku u određenom vremenu (normirani rad).

Izrade procjena rizika poduzimaju se zbog sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.

Troškove provođenja zaštite na radu snosi poslodavac, između ostalog i izrade procjene rizika, odnosno njezino provođenje ne smije teretiti radnika.

Procjena rizika

Procjena rizika iz zaštite na radu – ilustracija

Procjena rizika kao alat za primjenjivanje pravila zaštite na radu

Poslodavac je obvezan putem procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode.

Ponekada je potrebno poduzimati i druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima unutar procjene rizika, a sve kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom.

Primjena pravila zaštite na radu potrebna je kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Propusti učinjeni u postupku izrade procjene rizika (npr; propust uočiti vjerojatnost nastanka opasnog ili štetnog događaja na radu ili u vezi s radom, pogrešna procjena rizika opasnosti, štetnosti i/ili napora nekog događaja, pogrešno procjenjivanje rizika i otklanjanje uočenih rizika, odnosno podcjenjivanje njegove štetne posljedice i sl.) ne oslobađaju poslodavca obveza i odgovornosti u vezi sa zaštitom na radu.

Poslodavac je obvezan prilikom izrade procjene rizika u taj postupak uključiti radnike i njihove predstavnike.

Opasnosti, štetnosti i napori

Opasnosti, štetnosti i napori na radnom mjestu – ilustracija

Uočavanje opasnosti, štetnosti i napora na radnom mjestu

Nakon što ste procijenili rizike i identificirali opasnosti, štetnosti i napore, morate odlučiti koliko je vjerojatno da će doći do štetnog događaja ili recimo ozljede na radu, razmisliti o razini rizika i što ste dužni učiniti po tom pitanju. Procjenjivanje rizika od strane stručnjaka zaštite na radu slijedeći propisane smjernice za izradu procjene rizika će Vam uvelike pomoći u ovom postupku.

Rizik je dio svakodnevnog života, a ne samo u segmentu zaštite na radu i ne možete očekivati da ćete uspjeti eliminirati sve moguće rizike koji se pojavljuju u Vašoj tvrtki odnosno radnom mjestu.

Ono što morate učiniti je da provjerite što znate o glavnim procijenjenim rizicima i postupcima koji proizlaze iz glavnih rizika koje biste trebali poduzeti kako bi njima upravljali odgovorno.

Općenito, potrebno je učiniti sve što je “razumno izvedivo”.

To bi značilo svojevrsno balansiranje razine procijenjenog rizika i potrebnih mjera za kontrolu i smanjenje stvarnog rizika u pogledu novca, vremena ili mogućnosti nastanka nezgode odnosno nesreće na radu.

Međutim, ne morate srljati i poduzimati mjere koje bi bile u grubom nerazmjeru s razinom rizika, a za koje unaprijed znate da neće za svoj ishod imati ono što je najvažnije, a to je smanjivanje razine rizika.

Otklanjanje opasnosti, štetnosti i napora putem plana mjera procjene rizika

Procjenjivanje rizika iz područja zaštite na radu mora uključivati samo ono što se razumno može i očekivati da se zna – ne očekuje se da ćete predvidjeti nepredvidljive rizike!

Pogledajte što ste već i na koji način radili i koje mjere za kontrolu i smanjenje stvarnog rizika već imate definirane. Procjena rizika će Vam u tome biti glavna smjernica.

Zapitajte se:

  • Mogu li u potpunosti ukloniti sve opasnosti, štetnosti i napore?
  • Ako ne, postavite si pitanje: Kako mogu kontrolirati rizike, odnosno kako ću postići da mogući štetni događaj ili recimo ozljeda na radu bude malo vjerojatna?

Neki praktični koraci koje možete poduzeti su sljedeći:

  • pokušajte prakticirati što manje rizične postupke,
  • spriječite/ograničite razinu rizika na samom izvoru opasnosti, štetnosti ili napora,
  • organizirajte rad na način kako bi se smanjila izloženost opasnostima, štetnostima i naporima,
  • nabavite i dodijelite radnicima zaštitna sredstva i opremu itd.

Poboljšanje zdravlja i sigurnosti u tvrtki i na radnom mjestu ne mora iziskivati velike financijske troškove.

Npr; stavljanje ogledala/retrovizora u mrtvom kutu kako bi spriječili nezgode ili nesreće uslijed unutarnjeg transporta je financijski prihvatljiva mjera opreza s obzirom na moguće rizike.

Neuspjeh u poduzimanju jednostavnih i financijski povoljnih mjera opreza može vas stajati mnogo više ako se ozljeda na radu dogodi.

Uključite svoje radnike u postupke o odlučivanju procjenjivanja rizika i izradu procjene rizika, tako da možete biti sigurni da ono što predlažete radnici i primjenjuju u svojem svakodnevnom radu.

Ukoliko Vam je potrebna usluga izrade procjene rizika molimo ispunite kontakt obrazac: