Procjena rizika je temeljna obveza poslodavca iz područja zaštite na radu. Procjena rizika može biti izrađena u pisanom ili elektroničkom obliku. Procjena rizika mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i mora biti dostupna radniku na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima što postiže izradom procjene rizika, pri čemu svakako treba poštivati smjernice za izradu procjene rizika.

Obvezan je provoditi prevenciju u svim radnim postupcima, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima.  Pri tome mora osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite na radu, a procjena rizika služi upravo tome.

Organiziranje zaštite na radu putem procjene rizika

Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja.

Poslodavac je u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku obvezan voditi računa o sposobnostima radnika koje mogu utjecati na zaštitu na radu.

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih područja.

Također ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima, a osobito izloženost jednoličnom radu, radu s nametnutim ritmom, radu po učinku u određenom vremenu (normirani rad). Sve prethodno navedeno poduzima se radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, što će učiniti izradom procjene rizika.

Procjena rizika je temeljna obveza poslodavca iz područja zaštite na radu

Procjena rizika – ilustracija

Troškove provođenja zaštite na radu snosi poslodavac, odnosno njezino provođenje ne smije teretiti radnika.

Procjena rizika kao alat za primjenjivanje pravila zaštite na radu

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode. Ponekada je potrebno poduzimati i druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, a sve kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom.

Primjena pravila zaštite na radu potrebna je kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Propusti učinjeni u postupku procjene rizika (npr. propust uočiti vjerojatnost nastanka opasnog ili štetnog događaja na radu ili u vezi s radom, pogrešna procjena štetnosti događaja, pogrešno procjenjivanje rizika i otklanjanje uočenih rizika, odnosno podcjenjivanje njegove štetne posljedice i sl.) ne oslobađaju poslodavca obveza i odgovornosti u vezi sa zaštitom na radu.

Poslodavac je obvezan radnike i njihove predstavnike uključiti u postupak procjene rizika.

Ukoliko Vam je potrebna usluga izrade procjene rizika molimo ispunite kontakt obrazac: