09.07.2023.

Kako prijaviti ozljedu na radu ili profesionalnu bolest?

U skladu s Pravilnikom o pravima uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu ispunjava se tiskanica OR – Prijava ozljede na radu, a u slučaju profesionalne bolesti ispunjava se tiskanica PB – Prijava profesionalne bolesti.

TISKANICU PRIJAVE OZLJEDE NA RADU PREUZMITE OVDJE:

TISKANICU PRIJAVE PROFESIONALNE BOLESTI PREUZMITE OVDJE:

Navedene tiskanice usklađene su za zahtjevima europske statistike te sadržavaju podatke potrebne za izvješćivanje prema EUROSTAT-u.

Tiskanice su dostupne i u “excel” formatu na internet stranicama HZZO-a.

Kako ispuniti OR tiskanicu prijave ozljede na radu?

Tiskanica OR – Prijava ozljede na radu – podaci koje ispunjava Poslodavac:

 • A) PODACI O POSLODAVCU (podaci od rednog broja 01. do 08.).
 • B) PODACI O OZLIJEĐENOJ OSOBI (podaci od rednog broja 09. do 22.).
 • C) PODACI O OZLJEDI NA RADU (podaci od rednog broja 23. do 47.).
 • D) PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODITELJU (podaci od rednog broja 48. do 49.).
 • E) PODACI O OČEVIDCU (podaci od rednog broja 50. do 51.).
 • F) PODACI O OSOBI KOJA JE POPUNILA TISKANICU PRIJAVE O OZLJEDI NA RADU (podaci od rednog broja 52. do 53.).

Podatke pod točkama A, B, C, D, E, F ovjerava svojim potpisom i pečatom obveznika odgovorna osoba kod obveznika podnošenja prijave o ozljedi na radu.

Ispunjeni, ovjereni i potpisani (od strane poslodavca) primjerci tiskanice prijave o ozljedi na radu prosljeđuju se doktoru opće/obiteljske medicine ozlijeđene osigurane osobe sa priloženom medicinskom dokumentacijom o pruženoj prvoj pomoći te provedenom liječenju ozlijeđenog radnika.

U praksi, ukoliko se radi o lakšim ozljedama, taj dio rješava sam radnik, odnosno moguće je da ispunjenu, ovjerenu i potpisanu tiskanicu prijave o ozljedi na radu izabranom doktoru opće/obiteljske medicine dostavi i član obitelji osigurane/ozlijeđene osobe.

Tiskanica OR – Prijava ozljede na radu – podaci koje ispunjava Izabrani doktor opće/obiteljske medicine:

 • G) IZVJEŠĆE IZABRANOG DOKTORA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE (podaci od rednog broja 54. do 62.).

Tiskanica OR – Prijava ozljede na radu – podatci koje ispunjava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje:

 • H) PODACI HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (status priznavanja, odnosno nepriznavanja ozljede na radu).

Koji su rokovi za prijavu ozljede na radu ili profesionalne bolesti?

Prijava o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti podnosi se u sljedećim slučajevima:

 • u slučaju ozljede na radurok od 8 dana od dana nastanka ozljede na radu.
 • u slučaju profesionalne bolestirok od 8 dana od dana kada je osigurana osoba/ozlijeđeni radnik primio dokaz zdravstvene ustanove kojim je dijagnosticirana profesionalna bolest.

Osiguranoj osobi/ozlijeđenom radniku za kojeg nije podnesena prijava o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti u roku od tri godine od isteka gore navedenih rokova gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu ozljede na radu ili profesionalne bolesti?

Uz prijavu ozljede na radu ili profesionalne bolesti mora se priložiti i medicinska dokumentacija, kao i druga dokumentacija kojom se dokazuje da je nastanak ozljede na radu ili profesionalne bolesti i mjesto nastanka ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti uzročno – posljedično vezan uz obvezu, proces rada i djelatnost.

Ukoliko je nastanak ozljede na radu ili profesionalne bolesti vezan uz proces rada na izdvojenom mjestu rada, mora se priložiti i ugovor o radu kojim se dokazuje status radnika na izdvojenom mjestu rada, dokaz od strane poslodavca o evidenciji radnog vremena na izdvojenom mjestu rada te zapisnik o inspekcijskom nadzoru inspektora zaštite na radu (pod uvjetom da je nadzor inspektiora obavljen).

Također se priznaju i drugi dokaza kojim poslodavac može dokazati uvjete rada na izdvojenom mjestu rada (npr. dokaz o provedenom unutarnjem nadzoru provedbe zaštite na radu, dokaz o provedbi mjera zaštite na radu na izdvojenom mjestu rada i sl.). 

Slika 1. Ilustracija pružanja prve pomoći ozlijeđenom radniku na gradilištu

Dokumentacija koja se mora priložiti uz tiskanice prijave ozljede na radu je sljedeća:

 • preslika cjelokupne medicinske dokumentacija vezana uz nastalu ozljedu,
 • pisanu izjavu osiguranika o okolnostima nastanka ozljede,
 • pisanu izjavu očevidaca o okolnostima vezanim uz ozljedu (ukoliko postoje očevidci i ako je moguće),
 • pisanu izjavu poslodavca ako podaci u prijavi sadržavaju određene nepreciznosti i dvojbe (na traženje HZZO-a, ako je potrebno),
 • presliku zapisnika o inspekcijskom nadzoru nadležnog Inspektorata rada – inspektora zaštite na radu (ako je nadzor obavljen),
 • preslika zapisnika o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova od strane nadležne PU MUP-a (ako je ispitivanje obavljeno),
 • presliku zapisnika o očevidu PU MUP-a (ukoliko se radi o prometnim nesrećama),
 • preslika evidencije o radom vremenu na dan ozljede,
 • presliku putnog naloga u slučaju da je u pitanju ozljeda koja se dogodila na službenom putu,
 • preslika obdukcijskog nalaza kod ozljede sa smrtnom posljedicom itd.

Prijava o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti popunjava se u pet primjeraka i to za:

 • obveznika podnošenja prijave ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
 • osiguranu osobu/ozlijeđenog radnika,
 • doktora specijalistu medicine rada,
 • doktora opće/obiteljske medicine te
 • HZZO. 

Kako ispuniti PB tiskanicu prijave profesionalne bolesti?

Tiskanica PB prijave o profesionalnoj bolesti – podaci koje ispunjava Poslodavac:

 • A. PODACI O POSLODAVCU (podaci od rednog broja 01. do 07.).
 • B. PODACI O OZLIJEĐENOJ OSOBI (podaci od rednog broja 08. do 24.).
 • C. PODACI O NEPOSREDNOM RUKOVODITELJU (podaci od rednog broja 25. do 26.).

Podatke pod točkama A, B, C ispunjava i ovjerava svojim potpisom i pečatom obveznika odgovorna osoba kod obveznika podnošenja prijave o profesionalnoj bolesti.

Tiskanica PB prijave o profesionalnoj bolesti – podaci koje ispunjava Izabrani doktor opće/obiteljske medicine:

 • D) PODACI O BOLESTI (podaci od rednog broja 27. do 29.)

Tiskanica PB prijave o profesionalnoj bolesti – podaci koje ispunjava Hrvatski zavod za javno zdravstvo:

 • E) MIŠLJENJE HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO (podaci od rednog broja 30. do 33.)

Tiskanica PB prijave o profesionalnoj bolesti – podaci koje ispunjava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje:

 • F) HZZO (Datum nastanka zarazne bolesti/utvrđivanja profesionalne bolesti, datum priznavanja/nepriznavanja profesionalne bolesti, šifra prema MKB priznate profesionalne bolesti, evidencijski broj priznate profesionalne bolesti, Ime i prezime, potpis/elektronički potpis ovlaštene službene osobe)

Postupak dostave ispunjene, popunjene i ovjerene tiskanice o profesionalnoj bolesti (sa prethodno pribavljenim mišljenjem specijalističke ordinacije medicine rada o postojanju profesionalne bolesti), izabranom doktoru opće/obiteljske medicine te potom sa svom potrebnom dokumentacijom nadležnom uredu/službi HZJZ-a, odnosno HZZO-a, istovjetan je kao i kod postupka prijava o ozljedi na radu.

Priznavanje ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu ili profesionalne bolesti isključivo je u domeni HZZO-a koji najčešće ne donosi posebno pisano rješenje, već ovjerava zaprimljene tiskanice prijave o ozljedi na radu ili profesionalnoj bolesti s naznakom statusa – priznato ili nepriznato i na taj način zaključuje određeni predmet.

Protokol u slučaju ozljede na radu

Obveze poslodavca prema tijelima nadzora/Obveze poslodavca prema državnom inspektoratu

Poslodavac je obvezan odmah obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor (Državni inspektorat DIRH – Inspekciju rada, odnosno inspekciju zaštite na radu), o smrtnoj i teškoj ozljedi na radu nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad.

Poslodavac je obvezan odmah dostaviti obavijest odmah po nastanku takve ozljede na radu.

Odgovornost za štetu na radu i u vezi s radom/Odgovornost poslodavca za ozljede na radu i profesionalne bolesti

Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili profesionalnu bolest u vremenu kada je obavljao posao za poslodavca, a za koju se smatra da je potekla od rada, počivajući na načelima objektivne odgovornosti, odgovara poslodavac.

Naravno da poslodavac može biti oslobođen ili se razina njegove odgovornosti može umanjiti ukoliko je nastala šteta potekla od npr. više sile, krajnjom nepažnjom radnika, odnosno treće osobe, a na koje poslodavac nikako nije mogao utjecati i čije posljedice nije mogao izbjeći unatoč provedenim mjerama zaštite na radu.

Interno obavješćivanje i odbor za zaštitu na radu

U slučaju svake smrtne ili teške ozljede na radu, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti i nalaza nadležnog inspektora kojim je utvrđen nedostatak u provedbi zaštite na radu, poslodavac je obvezan o nastanku događaja odmah obavijestiti povjerenika radnika za zaštitu na radu i sazvati sjednicu odbora za zaštitu na radu (sjednica se mora sazvati u roku od 2 (dva) dana.

Ako poslodavac sjednicu odbora ne sazove u rokovima, sjednicu odbora ima pravo sazvati povjerenik radnika za zaštitu na radu ili koordinator povjerenika, odnosno radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća.

U slučaju svake smrtne ili teške ozljede na radu, poslodavac je obvezan pozvati na očevid na mjestima rada povjerenika radnika za zaštitu na radu.

O sjednici odbora poslodavac obavještava nadležnog inspektora zaštite na radu koji može prisustvovati sjednici.

Zasigurno je kod poslodavca potrebno da svi znaju da se dogodila ozljeda na radu i o kakvoj ozljedi se radi.

Vrste ozljeda na radu s obzirom na težinu ozljede

Postoje lakša, teška, smrtna i skupna ozljeda na radu:

 • Lakša ozljeda – površinske ozljede, površinske rane, uganuća, nategnuća itd. – svaka ozljeda koja neće izazvati trajno oštećenje.
 • Teška ozljeda – prijelomi, duboke rane, teške opekline, teški udarci – svaka ozljeda za koju je moguće da čovjek zadobije trajnija oštećenja, operacije, noćenje u bolnici, dolazak hitne pomoći itd.
 • Smrtna ozljeda.
 • Skupna ozljeda – ozljeda više od 1 radnika.

Svaka ozljeda na radu se treba prijaviti u HZZO, a inspekciju se obavještava u slučaju teške ozljede, skupne ozljede i smrtne ozljede.

Kod onog poslodavca kod kojeg se radnik ozlijedio, radnik (ili bilo tko drugi), obavještava ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu koji dalje postupa prema proceduri u suradnji sa stručnjakom zaštite na radu ili ovlaštenom pravnom osobom za zaštitu na radu.

U ovom blogu možete pronaći