Zaštita na radu - što je, ciljevi, mjere i pravila

Zaštita na radu je multidisciplinarno područje koje se bavi identifikacijom, procjenom i kontrolom rizika kako bi se osigurala sigurnost, zdravlje i opća sigurnosna dobrobit za radnika tijekom obavljanja njihovih poslova. Općenito, zaštita na radu kao koncept obuhvaća različite aspekte, uključujući zakonske propise, tehnološke inovacije, obrazovanje, edukaciju, treninge i osposobljavanja kao i promicanje kulture sigurnosti na radnom mjestu.

što je zaštita na radu
Obveze poslodavaca kod ispitivanja radnog okoliša​

Što je zaštita na radu?

U Republici Hrvatskoj, zaštita na radu definira se kao skup mjera, aktivnosti i postupaka kojima se osigurava sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu te se sprječavaju ozljede i bolesti uzrokovane radom ili uvjetima na radnom mjestu.

Zaštita na radu je sustavni pristup osiguravanja sigurnosti, zdravlja i opće sigurnosne dobrobiti za radnika tijekom obavljanja njegovih poslova. Ovaj pristup uključuje identifikaciju, procjenu i kontrolu različitih rizika koji se mogu pojaviti na radnom mjestu s obzirom na poslove koje radnik obavlja, s ciljem sprječavanja ozljeda, bolesti i štetnih utjecaja na zaposlenike. Navedeno podrazumijeva analizu svih aspekata radnog okruženja, uključujući fizičke, kemijske, biološke, ergonomske i psihosocijalne čimbenike, kao i mnoge druge, a sve kako bi se utvrdili potencijalni izvori opasnosti, štetnosti ili napora.

Nadalje, zaštita na radu uključuje primjenu različitih mjera i praksi iz različitih područja kako bi se smanjili ili eliminirali identificirani rizici. Prethodno navedeno može obuhvaćati implementaciju raznih tehničkih rješenja poput sigurnosnih uređaja i sustava, zaštitnih uređaja i zaštitnih naprava, organizacijskih promjena kao što su prilagodbe radnih procesa ili rasporeda rada te jednostavne zaštitne mjere poput osiguravanja i kontrola korištenja osobnih zaštitnih sredstava i osobne zaštitne opreme ili provođenja teoretskog i praktičnog osposobljavanja o sigurnim radnim praksama.

Zaštita na radu također uključuje poštivanje zakonskih propisa, standarda, normi i smjernica koji se odnose na sigurnost i zaštitu zdravlje na radu. Zakonska regulativa obično definira minimalne zahtjeve koje poslodavci moraju ispuniti kako bi osigurali sigurno radno okruženje za svoje zaposlenike, te propisuju odgovornosti poslodavaca, radnika i nadležnih institucija u provedbi mjera zaštite na radu.

Konačno, važan aspekt zaštite na radu je promicanje kulture sigurnosti na radnom mjestu. Podrazumijeva se da stvaranje svijesti među radnicima o važnosti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, poticanje suradnje i komunikacije među svim dionicima te nagrađivanje praksi sigurnosti i poštivanja propisa uvelike smanjuje rizik od neželjenih posljedica. Kroz sustavnu primjenu ovih mjera i praksi, zaštita na radu osigurava radno okruženje u kojem se rizici smanjuju na minimum, a radnici mogu obavljati svoje poslove na siguran i zdrav način.

Ciljevi zaštite na radu

Ciljevi zaštite na radu

Prvi i osnovni cilj zaštite na radu je osigurati sigurnost i zaštitu zdravlja i života radnika. Radno mjesto, odnosno poslovi koje radnici obavljaju su često su vrlo opasni, posebno u industrijskim i građevinskim sektorima, te se na njima može dogoditi niz ozbiljnih nesreća i ozljeda koje u najgorim slučajevima mogu biti i smrtonosne. Zaštita na radu ima duboke i široke ciljeve koji se protežu kroz sve slojeve radnog okruženja i života radnika. Zaštita na radu stoga ima za cilj smanjiti sve procijenjene, pa čak i predviđene rizike i osigurati da radnici budu zaštićeni od takvih ozljeda na radu. Prethodno navedeno se može postići na različite načine, kao što su pravilno konstantno osposobljavanje radnika, osiguravanje i pružanje sigurnosne opreme i uspostavljanje pravilnih postupaka i procedura u slučaju nesreće na radu.

Drugi važan cilj zaštite na radu je zaštita zdravlja i života radnika. Radni uvjeti mogu biti štetni po zdravlje, posebno u slučaju izloženosti fizikalnim, kemijskim ili biološkim štetnostima kao što su opasne kemikalije, otrovi, štetne tvari, buka, vibracije, zarazne bolesti itd. Zaštita na radu ima za cilj smanjiti ove rizike, primjenom odgovarajućih mjera kao što su pružanje odgovarajuće zaštitne opreme, npr. pravilno i redovito osposobljavanje radnika i redovito provođenje zdravstvenih pregleda. Ovaj pristup također uključuje i primjenu ergonomskih principa u radnom okruženju u pogledu izloženosti raznim naporima kako bi se smanjilo opterećenje radnika i spriječile ozljede koje mogu nastati zbog ponavljajućih pokreta i neprirodnih radnih položaja.

Treći cilj zaštite na radu je povećati produktivnost radnika. Kada su radnici osigurani i zaštićeni, vjerojatnije je da će biti motivirani i fokusirani na svoj posao, što će rezultirati povećanom produktivnosti. Zaštita na radu također ima za cilj smanjiti broj radnih prekida zbog ozljeda, bolesti ili drugih nesreća, što također doprinosi povećanju produktivnosti.

Također zaštita na radu  ima za cilj smanjenje troškova vezanih uz ozljede i bolesti na radnom mjestu. Ozljede na radu mogu rezultirati visokim troškovima za poslodavce u smislu liječenja, kompenzacija i gubitka produktivnosti. Stoga, implementacija učinkovitih programa zaštite na radu može značajno smanjiti ove troškove i poboljšati financijsku stabilnost tvrtke.

Kroz sve ove ciljeve, zaštita na radu igra ključnu ulogu u stvaranju održivog i prosperitetnog radnog okruženja. Ona nije samo zakonska obveza ili poslovna nužnost, već je i moralna odgovornost prema radnicima i društvu u cjelini.

Mjere zaštite na radu

Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, važno je primijeniti odgovarajuće mjere zaštite na radu.

U suštini, mjere zaštite na radu predstavljaju skup aktivnosti, strategija i praksi koje su dizajnirane i implementirane kako bi se osigurala sigurnost, zdravlje i opću dobrobit za radnika tijekom obavljanja njihovih radnih zadataka i poslova. Mjere zaštite na radu su temeljni kamen svake organizacije koja brine o svojim zaposlenicima i želi stvoriti radno okruženje koje minimizira rizike, odnosno opasnosti, štetnosti i napore.

Zaštita na radu je pojam koji se koristi u svijetu za sve aktivnosti i mjere koje se poduzimaju kako bi se osigurala sigurnost i zaštita zdravlja i života radnika na radnom mjestu. Definicija obuhvaća sve aspekte radnog okoliša, uključujući opasnosti, rizike i štetne utjecaje koji se mogu pojaviti na radnom mjestu, odnosno prilikom obavljanja nekog posla.

Mjere zaštite na radu mogu biti raznolike i prilagođene specifičnim potrebama i zahtjevima pojedinih radnih mjesta i industrija. One obično uključuju niz tehničkih, organizacijskih i osobnih strategija koje se provode kako bi se smanjili ili eliminirali identificirani rizici.

Tehničke mjere zaštite na radu obuhvaćaju upotrebu sigurnosne opreme, zaštitnih naprava i uređaja koji pomažu u sprječavanju ozljeda ili minimiziranju njihovih posljedica. Navedeno može uključivati npr. instalaciju sigurnosnih ogradnih sustava na strojevima ili radnoj opremi, upotrebu osobnih zaštitnih sredstava i osobne zaštitne opreme poput zaštitnih naočala, kaciga ili respiratora te korištenje sustava ventilacije ili detekcije plinova u radnim prostorima.

Organizacijske mjere zaštite na radu fokusirane su na organizaciju radnog okruženja i procesa kako bi se smanjili rizici i povećala sigurnost radnika.  U tom smislu podrazumijeva se uključivanje i uspostava jasnih procedura i protokola za postupanje s opasnim materijalima ili situacijama, redovite interne kontrole i inspekcije te održavanje i periodično ispitivanje opreme i instalacija, te osposobljavanje i edukacija radnika o sigurnim radnim praksama.

Osobne mjere zaštite na radu odnose se na promicanje odgovornog ponašanja i pridržavanje sigurnosnih pravila od strane samih radnika. Navedeno uključuje poštivanje i bezuvjetno korištenje propisane osobnih zaštitnih sredstava i osobne zaštitne opreme, pažljivo pridržavanje sigurnosnih procedura i uputa, te aktivno sudjelovanje u programima osposobljavanja i edukacija o sigurnosti i zaštiti na radu.

U konačnici, uspješne mjere zaštite na radu su one mjere koje se sustavno primjenjuju i stalno nadograđuju kako bi odgovorile na promjenjive radne uvjete i nove izazove. One nisu samo nužnost, već investicija u zdravlje i sigurnost i zaštitu radnika, što dugoročno može rezultirati većom produktivnošću, nižim troškovima i pozitivnim radnim okruženjem.

Mjere zaštite na radu​
Kako je regulirana zaštita na radu?​

Kako je regulirana zaštita na radu?

Regulacija zaštite na radu širom svijeta varira ovisno o državi, regiji i ekonomskom kontekstu. Ipak, postoje neki opći principi i smjernice koje se često primjenjuju diljem svijeta, iako u različitim oblicima i s različitim stupnjem provedbe. 

U smislu pravnog okvira većina zemalja ima zakonske propise koji reguliraju zaštitu na radu. Zakoni obično definiraju obveze poslodavaca i radnika u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu, te propisuju standarde i postupke za identifikaciju, procjenu i kontrolu rizika na radnom mjestu.

Nadzor nad provedbom zakona o zaštiti na radu obično je povjeren nadležnim državnim agencijama ili inspektoratima rada. Ovi nadzorni organi provode inspekcije radnih mjesta kako bi osigurali da se poslodavci pridržavaju zakonskih propisa i provode odgovarajuće mjere zaštite na radu.

Pored zakonskih propisa, mnoge zemlje također imaju nacionalne standarde i smjernice koji detaljnije uređuju određena područja zaštite na radu. Ovi standardi mogu biti dobrovoljni ili obvezujući, ali obično se temelje na međunarodnim smjernicama i praksama.

Obrazovanje i osposobljavanje radnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja i života na radu igraju ključnu ulogu u prevenciji ozljeda i bolesti na radnom mjestu. Mnoge zemlje zahtijevaju od poslodavaca da osiguraju odgovarajuće osposobljavanje za svoje radnike o npr. sigurnosnim procedurama, korištenju zaštitne opreme i identifikaciji opasnosti, štetnosti ili napora.

Razvijanje kulture sigurnosti na radnom mjestu ključno je za uspjeh sustava zaštite na radu. Navedeno podrazumijeva stvaranje svijesti među radnicima o važnosti sigurnosti i očuvanju zdravlja, poticanje komunikacije i suradnje te nagrađivanje praksi sigurnosti i poštivanja propisa.

S obzirom na brze promjene u tehnologiji i radnom okruženju, regulacija zaštite na radu mora biti dinamična i prilagodljiva. To zahtijeva stalno osvježavanje zakonskih propisa, obrazovanje radnika o novim rizicima i tehnologijama te promicanje inovacija u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Pružajući pravni okvir, nadzor, obrazovanje i podršku, regulacija zaštite na radu igra ključnu ulogu u stvaranju sigurnijeg i zdravijeg radnog okruženja širom svijeta.

U Europskoj uniji (EU), zaštita na radu regulirana je kroz niz pravila, propisa i direktiva koji se primjenjuju na sve članice EU-a. Glavni cilj regulacije je osigurati visoke standarde sigurnosti i zdravlja na radu, te stvoriti zajednički okvir koji promiče dobrobit radnika i osigurava jednake uvjete za poslovanje unutar EU-a. Ključni dokumenti koji oblikuju zaštitu na radu u EU-u uključuju Okvirnu direktivu o sigurnosti i zdravlju na radu (89/391/EEZ) te niz specifičnih direktiva koje se odnose na različita područja rizika na radnom mjestu, poput direktiva o zaštiti od buke, kemikalija, radu na visini, itd.

Nadalje, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pruža stručnu podršku, informacije i alate za potporu provedbi politika i propisa o sigurnosti i zdravlju na radu. Ovaj sustav regulacije osigurava da se radnici diljem EU-a zaštite od opasnosti na radnom mjestu i imaju pristup sigurnim i zdravim radnim uvjetima.

U Republici Hrvatskoj, zaštita na radu regulirana je kroz niz zakona, pravilnika i propisa koji su usklađeni s europskim standardima i direktivama te prilagođeni specifičnostima hrvatskog zakonodavstva i radnog okruženja. Glavni zakon koji uređuje područje zaštite na radu je Zakon o zaštiti na radu.

Ovaj zakon postavlja temeljne principe zaštite na radu, definira obveze poslodavaca i radnika u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu te propisuje postupke procjene rizika i poduzimanja mjera zaštite. Nadalje, postoje i brojni pravilnici koji detaljnije uređuju različita područja zaštite na radu.

Nadzor nad provedbom zakona o zaštiti na radu povjeren je Inspektoratu rada, koji provodi inspekcije radnih mjesta kako bi osigurao da se poslodavci pridržavaju zakonskih propisa i provode odgovarajuće mjere zaštite na radu.

Poslodavci su dužni osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za svoje radnike, a radnici su obvezni poštivati pravila zaštite na radu i sudjelovati u aktivnostima zaštite na radu.

Trebate stručnjaka zaštite na radu? Kontaktirajte nas!

Što obuhvaća zaštita na radu?

Zaštita na radu obuhvaća sve mjere koje se poduzimaju kako bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu. To uključuje identifikaciju potencijalnih rizika na radnom mjestu, procjenu opasnosti i utjecaja na zdravlje radnika te planiranje i provođenje mjera za njihovo sprječavanje ili smanjenje. U tu svrhu koriste se različiti propisi, standardi i smjernice koje utvrđuju minimalne zahtjeve za sigurnost i zdravlje radnika.

Zaštita na radu također uključuje edukaciju radnika o opasnostima na radnom mjestu, osposobljavanje za siguran rad, te upoznavanje s pravilima i postupcima zaštite na radu. Osim toga, nadzor i kontrola nad primjenom sigurnosnih mjera i propisa također su važni dijelovi zaštite na radu. To se može provesti putem inspekcija, procjena rizika i praćenja sigurnosnih performansi radnih mjesta.

U konačnici, cilj zaštite na radu je stvaranje sigurnog i zdravog radnog okruženja za radnike, čime se štite njihova prava i interesi, a ujedno se povećava produktivnost, poboljšava kvaliteta rada i smanjuju troškovi nastali zbog ozljeda i profesionalnih bolesti.

Što obuhvaća zaštita na radu?​
Razine pravila zaštite na radu​

Razine pravila zaštite na radu

U Republici Hrvatskoj, Zakon o zaštiti na radu propisuje tri razine pravila zaštite na radu: osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu.

Pridržavanje pravila zaštite na radu je izuzetno važno za osiguranje sigurnosti i zdravlja radnika na radnom mjestu. Uz to, pridržavanje pravila može pomoći u smanjenju nesreća na radu, troškova za tvrtke i osigurati kontinuirani radni proces.

Osnovna pravila zaštite na radu uključuju pravila koja su propisana zakonom i moraju se primjenjivati u svim radnim okruženjima, bez obzira na vrstu djelatnosti. Posebna pravila zaštite na radu odnose se na određene vrste radova i opasnosti, kao što su radovi na visini, radovi s opasnim tvarima, radovi na električnim instalacijama i sl. Priznata pravila zaštite na radu odnose se na pravila koja su prihvaćena na međunarodnoj razini, kao što su konvencije Međunarodne organizacije rada.

U konačnici, važno je da se pravila zaštite na radu ne shvaćaju kao opterećenje, već kao nužna mjera za osiguranje sigurnosti i zdravlja radnika na radnom mjestu. Pridržavanje pravila zaštite na radu trebalo bi biti prioritet svih poslodavaca i radnika, a ne samo pravna obveza.

Osnovna pravila zaštite na radu primjenjuju se na sve radnike i poslodavce bez obzira na vrstu djelatnosti i posla kojim se bave. To su opća načela koja se primjenjuju u svakom radnom okruženju kako bi se osigurala sigurnost radnika.

Osnovna pravila zaštite na radu

Osnovna pravila zaštite na radu u Republici Hrvatskoj uključuju:

Posebna pravila zaštite na radu primjenjuju se u određenim djelatnostima koje zahtijevaju specifične mjere zaštite. Primjerice, to su djelatnosti koje uključuju rukovanje opasnim kemikalijama, rad na visini, rad s teškim strojevima i alatima itd.

Dodatne mjere zaštite na radu

Posebna pravila zaštite na radu uključuju dodatne mjere zaštite koje se primjenjuju na radne procese koji su opasniji i zahtijevaju više pažnje i opreza.

Primjeri takvih mjera su:

Priznata pravila zaštite na radu su međunarodna pravila i standardi koji su priznati u Republici Hrvatskoj. Primjer takvih standarda su ISO 45001 standard za sustave upravljanja zaštitom na radu ili Europska direktiva o zaštiti na radu.

Sva tri nivoa pravila zaštite na radu su važna za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu.

Usluge zaštite na radu

Važeći Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica.

Ventilacijski sustav ima važnu ulogu u održavanju kvalitete zraka u zatvorenim prostorima. Zrak koji udišemo u zatvorenim prostorima može biti zagađen različitim tvarima, poput prašine, vlage, plijesni, kemikalija, virusa, bakterija i drugih mikroorganizama.

Poslovi zaštite na radu uključuju praćenje i procjenu rizika na radnom mjestu, predlaganje mjera za sprječavanje ozljeda i bolesti na radu te provođenje mjera zaštite na radu.  

Plan evakuacije i spašavanja detaljno opisuje postupak evakuacije i spašavanja u slučaju izvanredne situacije, određuje uloge i zadatke osoba uključenih u evakuaciju, kao što su vatrogasci, policija, zdravstveni radnici, osoblje objekta i dr.

Ispitivanje radne opreme je važan dio zaštite na radu, jer osigurava da oprema koju koriste radnici ispunjava sve potrebne sigurnosne standarde i ne predstavlja rizik za njihovo zdravlje i sigurnost. U Republici Hrvatskoj, ovaj postupak uređen je Zakonom o zaštiti na radu.

U Republici Hrvatskoj postoje različiti propisi koji reguliraju ispitivanje radnog okoliša i zaštitu radnika od štetnih utjecaja na zdravlje. Ovi propisi su usklađeni s europskim direktivama i međunarodnim standardima za zaštitu na radu.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su po svojoj prirodi izloženi većim rizicima za zdravlje i sigurnost radnika, stoga su potrebne posebne mjere zaštite na radu kako bi se radnici zaštitili od mogućih opasnosti i nezgoda.

Oba koordinatora zaštite na radu imaju zadaću da se brinu o sigurnosti i zdravlju radnika, te o sigurnosti i zdravlju ostalih osoba koje su izložene rizicima na gradilištu.

Procjena rizika je ključni element zaštite na radu, koji omogućuje identificiranje i procjenu opasnosti na radnom mjestu te planiranje odgovarajućih mjera zaštite.

Osposobljavanje za rad na siguran način važan je element zaštite na radu. Radnici koji su educirani i osposobljeni za rad na siguran način mogu prepoznati opasnosti i rizike na radnom mjestu te primijeniti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se izbjegle ozljede i nesreće.

To je savjetodavno i koordinacijsko tijelo koje pomaže u razvoju i implementaciji politike zaštite na radu, koja ima za cilj osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za sve radnike.

Ovlaštenik za zaštitu na radu ima zadaću provoditi mjere zaštite na radu u skladu s propisima i drugim aktima koji se odnose na zaštitu na radu.