Zaštita na radu - što je, ciljevi, mjere i pravila

Zaštita na radu predstavlja skup mjera i pravila koja se primjenjuju u cilju osiguravanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu. Ova tema je izuzetno važna u današnjem svijetu, gdje su radna mjesta sve složenija i opasnija, te izložena raznim rizicima. 

što je zaštita na radu
Obveze poslodavaca kod ispitivanja radnog okoliša​

Što je zaštita na radu?

Zaštita na radu je pojam koji se koristi u svijetu za sve aktivnosti i mjere koje se poduzimaju kako bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu. Ova definicija obuhvaća sve aspekte radne okoline, uključujući opasnosti, rizike i štetne utjecaje koji se mogu pojaviti na radnom mjestu.

U Republici Hrvatskoj, zaštita na radu definira se kao skup mjera, aktivnosti i postupaka kojima se osigurava sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu te se sprječavaju ozljede i bolesti uzrokovane radom ili uvjetima na radnom mjestu.

Zaštita na radu obuhvaća sve mjere koje se poduzimaju kako bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu.

Ciljevi zaštite na radu

Ciljevi zaštite na radu

Prvi i osnovni cilj zaštite na radu je osigurati sigurnost radnika. Radna mjesta su često opasna, posebno u industrijskim i građevinskim sektorima, te se na njima može dogoditi niz ozbiljnih nesreća i ozljeda koje mogu biti i smrtonosne. Zaštita na radu stoga ima za cilj smanjiti ove rizike i osigurati da radnici budu zaštićeni od takvih ozljeda. Ovo se može postići na različite načine, kao što su pravilno osposobljavanje radnika, pružanje sigurnosne opreme i uspostavljanje pravilnih postupaka u slučaju nesreće.

Drugi važan cilj zaštite na radu je zaštita zdravlja radnika. Radni uvjeti mogu biti štetni po zdravlje, posebno u slučaju izloženosti kemikalijama, buci, vibracijama i drugim štetnim tvarima. Zaštita na radu ima za cilj smanjiti ove rizike, primjenom odgovarajućih mjera kao što su pružanje odgovarajuće zaštitne opreme, pravilno osposobljavanje radnika i redovito provođenje zdravstvenih pregleda. Ovaj pristup također uključuje i primjenu ergonomskih principa u radnom okruženju, kako bi se smanjilo opterećenje radnika i spriječile ozljede koje mogu nastati zbog ponavljajućih pokreta i neprirodnih radnih položaja.

Treći cilj zaštite na radu je povećati produktivnost radnika. Kada su radnici osigurani i zaštićeni, vjerojatnije je da će biti motivirani i fokusirani na svoj posao, što će rezultirati povećanom produktivnosti. Zaštita na radu također ima za cilj smanjiti broj radnih prekida zbog ozljeda, bolesti ili drugih nesreća, što također doprinosi povećanju produktivnosti.

Mjere zaštite na radu

Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, važno je primijeniti odgovarajuće mjere zaštite na radu.

Zaštita na radu je pojam koji se koristi u svijetu za sve aktivnosti i mjere koje se poduzimaju kako bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu. Ova definicija obuhvaća sve aspekte radne okoline, uključujući opasnosti, rizike i štetne utjecaje koji se mogu pojaviti na radnom mjestu.

U međunarodnom kontekstu, zaštita na radu je regulirana nizom međunarodnih konvencija, preporuka i standarda koje donosi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ove konvencije i standardi propisuju minimalne standarde za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika, a primjenjuju se u zemljama diljem svijeta.

Međunarodna organizacija rada (ILO) definira zaštitu na radu kao “sustav mjera usmjerenih na sprječavanje ozljeda i bolesti uzrokovanih radom, poboljšanje uvjeta rada, unaprjeđenje zdravlja i općeg blagostanja radnika”.

Mjere zaštite na radu​
Kako je regulirana zaštita na radu?​

Kako je regulirana zaštita na radu?

U Europi, zaštita na radu je regulirana Direktivom Europske unije o sigurnosti i zdravlju na radu (89/391/EEZ) koja je implementirana u zakonodavstvo svih zemalja članica EU. Ova Direktiva propisuje obveze poslodavaca i radnika te uspostavlja okvir za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika u EU.

U Sjedinjenim Američkim Državama, zaštita na radu je regulirana Federalnom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (OSHA) koja je zadužena za provedbu zakona o sigurnosti i zdravlju na radu. OSHA je odgovorna za uspostavu i provedbu standarda za sigurnost i zdravlje na radu u SAD-u, a njezine aktivnosti uključuju inspekcije radnih mjesta, obrazovanje radnika i poslodavaca o sigurnosti na radu te kažnjavanje poslodavaca koji ne poštuju zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu.

U Republici Hrvatskoj, zaštita na radu definira se kao skup mjera, aktivnosti i postupaka kojima se osigurava sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu te se sprječavaju ozljede i bolesti uzrokovane radom ili uvjetima na radnom mjestu.

Zakonom o zaštiti na radu u Republici Hrvatskoj regulira se zaštita na radu te se propisuju obveze poslodavaca i radnika u području zaštite na radu. Zakonom su definirane opće mjere zaštite na radu, obveze poslodavaca i radnika, nadzor nad provedbom zakona, osposobljavanje radnika te drugi aspekti zaštite na radu.

U Republici Hrvatskoj, zaštita na radu se provodi kroz sustav upravljanja zaštitom na radu koji obuhvaća planiranje, organiziranje, provođenje i nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu. Poslodavci su dužni osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za svoje radnike, a radnici su obvezni poštivati pravila zaštite na radu i sudjelovati u aktivnostima zaštite na radu.

Trebate stručnjaka zaštite na radu? Kontaktirajte nas!

Što obuhvaća zaštita na radu?

Zaštita na radu obuhvaća sve mjere koje se poduzimaju kako bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu. To uključuje identifikaciju potencijalnih rizika na radnom mjestu, procjenu opasnosti i utjecaja na zdravlje radnika te planiranje i provođenje mjera za njihovo sprječavanje ili smanjenje. U tu svrhu koriste se različiti propisi, standardi i smjernice koje utvrđuju minimalne zahtjeve za sigurnost i zdravlje radnika.

Zaštita na radu također uključuje edukaciju radnika o opasnostima na radnom mjestu, osposobljavanje za siguran rad, te upoznavanje s pravilima i postupcima zaštite na radu. Osim toga, nadzor i kontrola nad primjenom sigurnosnih mjera i propisa također su važni dijelovi zaštite na radu. To se može provesti putem inspekcija, procjena rizika i praćenja sigurnosnih performansi radnih mjesta.

U konačnici, cilj zaštite na radu je stvaranje sigurnog i zdravog radnog okruženja za radnike, čime se štite njihova prava i interesi, a ujedno se povećava produktivnost, poboljšava kvaliteta rada i smanjuju troškovi nastali zbog ozljeda i profesionalnih bolesti.

Što obuhvaća zaštita na radu?​
Razine pravila zaštite na radu​

Razine pravila zaštite na radu

U Republici Hrvatskoj, Zakon o zaštiti na radu propisuje tri razine pravila zaštite na radu: osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu.

Pridržavanje pravila zaštite na radu je izuzetno važno za osiguranje sigurnosti i zdravlja radnika na radnom mjestu. Uz to, pridržavanje pravila može pomoći u smanjenju nesreća na radu, troškova za tvrtke i osigurati kontinuirani radni proces.

Osnovna pravila zaštite na radu uključuju pravila koja su propisana zakonom i moraju se primjenjivati u svim radnim okruženjima, bez obzira na vrstu djelatnosti. Posebna pravila zaštite na radu odnose se na određene vrste radova i opasnosti, kao što su radovi na visini, radovi s opasnim tvarima, radovi na električnim instalacijama i sl. Priznata pravila zaštite na radu odnose se na pravila koja su prihvaćena na međunarodnoj razini, kao što su konvencije Međunarodne organizacije rada.

U konačnici, važno je da se pravila zaštite na radu ne shvaćaju kao opterećenje, već kao nužna mjera za osiguranje sigurnosti i zdravlja radnika na radnom mjestu. Pridržavanje pravila zaštite na radu trebalo bi biti prioritet svih poslodavaca i radnika, a ne samo pravna obveza.

Osnovna pravila zaštite na radu primjenjuju se na sve radnike i poslodavce bez obzira na vrstu djelatnosti i posla kojim se bave. To su opća načela koja se primjenjuju u svakom radnom okruženju kako bi se osigurala sigurnost radnika.

Osnovna pravila zaštite na radu

Osnovna pravila zaštite na radu u Republici Hrvatskoj uključuju:

Posebna pravila zaštite na radu primjenjuju se u određenim djelatnostima koje zahtijevaju specifične mjere zaštite. Primjerice, to su djelatnosti koje uključuju rukovanje opasnim kemikalijama, rad na visini, rad s teškim strojevima i alatima itd.

Dodatne mjere zaštite na radu

Posebna pravila zaštite na radu uključuju dodatne mjere zaštite koje se primjenjuju na radne procese koji su opasniji i zahtijevaju više pažnje i opreza.

Primjeri takvih mjera su:

Priznata pravila zaštite na radu su međunarodna pravila i standardi koji su priznati u Republici Hrvatskoj. Primjer takvih standarda su ISO 45001 standard za sustave upravljanja zaštitom na radu ili Europska direktiva o zaštiti na radu.

Sva tri nivoa pravila zaštite na radu su važna za osiguravanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu.

Usluge zaštite na radu

Važeći Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica.

Ventilacijski sustav ima važnu ulogu u održavanju kvalitete zraka u zatvorenim prostorima. Zrak koji udišemo u zatvorenim prostorima može biti zagađen različitim tvarima, poput prašine, vlage, plijesni, kemikalija, virusa, bakterija i drugih mikroorganizama.

Poslovi zaštite na radu uključuju praćenje i procjenu rizika na radnom mjestu, predlaganje mjera za sprječavanje ozljeda i bolesti na radu te provođenje mjera zaštite na radu.  

Plan evakuacije i spašavanja detaljno opisuje postupak evakuacije i spašavanja u slučaju izvanredne situacije, određuje uloge i zadatke osoba uključenih u evakuaciju, kao što su vatrogasci, policija, zdravstveni radnici, osoblje objekta i dr.

Ispitivanje radne opreme je važan dio zaštite na radu, jer osigurava da oprema koju koriste radnici ispunjava sve potrebne sigurnosne standarde i ne predstavlja rizik za njihovo zdravlje i sigurnost. U Republici Hrvatskoj, ovaj postupak uređen je Zakonom o zaštiti na radu.

U Republici Hrvatskoj postoje različiti propisi koji reguliraju ispitivanje radnog okoliša i zaštitu radnika od štetnih utjecaja na zdravlje. Ovi propisi su usklađeni s europskim direktivama i međunarodnim standardima za zaštitu na radu.

Poslovi s posebnim uvjetima rada su po svojoj prirodi izloženi većim rizicima za zdravlje i sigurnost radnika, stoga su potrebne posebne mjere zaštite na radu kako bi se radnici zaštitili od mogućih opasnosti i nezgoda.

Oba koordinatora zaštite na radu imaju zadaću da se brinu o sigurnosti i zdravlju radnika, te o sigurnosti i zdravlju ostalih osoba koje su izložene rizicima na gradilištu.

Procjena rizika je ključni element zaštite na radu, koji omogućuje identificiranje i procjenu opasnosti na radnom mjestu te planiranje odgovarajućih mjera zaštite.

Osposobljavanje za rad na siguran način važan je element zaštite na radu. Radnici koji su educirani i osposobljeni za rad na siguran način mogu prepoznati opasnosti i rizike na radnom mjestu te primijeniti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se izbjegle ozljede i nesreće.

To je savjetodavno i koordinacijsko tijelo koje pomaže u razvoju i implementaciji politike zaštite na radu, koja ima za cilj osigurati sigurno i zdravo radno okruženje za sve radnike.

Ovlaštenik za zaštitu na radu ima zadaću provoditi mjere zaštite na radu u skladu s propisima i drugim aktima koji se odnose na zaštitu na radu.