Osposobljavanje za početno gašenje požara - proces

U Hrvatskoj, osposobljavanje radnika za početno gašenje požara uređeno je Zakonom o zaštiti od požara te Pravilnikom o osposobljavanju osoba za gašenje početnog požara i evakuaciju u slučaju požara.

Praktični dio osposobljavanja za početno gašenje požara
Teorijski dio osposobljavanja za početno gašenje požara
Obveze poslodavca kod osposobljavanja za početno gašenje požara​

Obveze poslodavca kod osposobljavanja za početno gašenje požara

Prema navedenim propisima, poslodavac je dužan osposobiti sve radnike za gašenje početnog požara i evakuaciju u slučaju požara. Osposobljavanje se provodi na način da se radnici upoznaju s osnovnim načelima zaštite od požara, rizicima od požara u radnom okruženju te načinima gašenja početnog požara.

Osim toga, radnici su dužni proći periodično osposobljavanje, najmanje jednom godišnje, kako bi se osiguralo da su upoznati s najnovijim informacijama i praksama u vezi s gašenjem požara i evakuacijom.

U Europskoj uniji, osposobljavanje radnika za početno gašenje požara regulirano je Direktivom 89/654/EEZ o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za radna mjesta. Prema ovoj direktivi, poslodavci su dužni osigurati osposobljavanje radnika za primjenu mjera zaštite od požara, uključujući i gašenje početnih požara.

Direktiva također propisuje da radnici moraju biti obučeni za korištenje odgovarajuće opreme za gašenje požara, kao i za provedbu evakuacije u slučaju požara. Također se navodi da se osposobljavanje mora redovito provoditi i da se mora prilagođavati uvjetima na radnom mjestu.

U svim zemljama Europske unije, osposobljavanje radnika za gašenje početnog požara i evakuaciju u slučaju požara regulirano je nacionalnim zakonima i propisima koji se temelje na direktivama EU.

Trebate osposobljavanje za početno gašenje požara? Kontaktirajte nas!

Proces osposobljavanja radnika za početno gašenje požara

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara sastoji se od teorijskog dijela, koji obuhvaća predavanja i prezentacije o opasnostima od požara, načinima gašenja i korištenju opreme za gašenje, te praktičnog dijela, koji se sastoji od vježbi i simulacija gašenja požara. U nastavku opisujemo detaljnije proces osposobljavanja radnika za početno gašenje požara u Hrvatskoj.

Prvo, radnici prolaze kroz teorijski dio osposobljavanja, koji uključuje predavanja o različitim vrstama požara, uzrocima požara, opasnostima koje požar predstavlja za ljude i okoliš te načinima gašenja požara. Ovo predavanje obično vode stručnjaci za zaštitu od požara, a obuhvaća i prikazivanje sigurnosnih postupaka koje treba provoditi u slučaju požara.

Nakon teorijskog dijela, radnici prolaze kroz praktični dio osposobljavanja. Ovaj dio uključuje vježbe i simulacije gašenja požara u kontroliranim uvjetima. Radnici uče kako koristiti različite vrste opreme za gašenje, uključujući vatrogasne aparate, crijeva i mlaznice. U sklopu praktičnog dijela osposobljavanja, radnici također uče kako pravilno evakuirati zgradu u slučaju požara te kako upotrijebiti opremu za spašavanje.

Važan dio procesa osposobljavanja je i procjena uspješnosti osposobljavanja, koja uključuje testiranje znanja i vještina radnika te procjenu njihove sposobnosti da se suoče sa situacijom u slučaju požara. U slučaju da radnik ne uspije proći procjenu uspješnosti osposobljavanja, on će morati proći dodatno osposobljavanje prije nego što bude smatran sposobnim za početno gašenje požara.

Važno je napomenuti da osposobljavanje radnika za početno gašenje požara treba biti redovito ponavljano, kako bi radnici održavali svoje znanje i vještine te bili spremni za situacije u slučaju požara.

Proces osposobljavanja radnika za početno gašenje požara​

Teorijski dio osposobljavanja za početno gašenje požara

Teorijski dio nastave obuhvaća sljedeće teme:

Praktični dio osposobljavanja za početno gašenje požara

Praktični dio nastave obuhvaća sljedeće teme:

Nakon završetka programa osposobljavanja, polaznik dobiva potvrdu o osposobljenosti koja je trajno važeća.