Procjena rizika - koje su faze i zašto je važna?

Zakonska regulativa propisuje obvezu poslodavaca da provode procjenu rizika i primjenjuju odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi zaštitili radnike na radnom mjestu. Stoga je važno da poslodavci budu upoznati s zakonskim propisima u svojoj zemlji i da osiguraju da se procjena rizika redovito provodi u skladu s tim propisima.

što je osposobljavanje za rad na siguran način?
na što se odnosi procjena rizika?
Obveze poslodavca kod procjene rizika​

Obveze poslodavca kod procjene rizika

U većini zemalja postoje zakonske regulative koje propisuju obvezu poslodavaca da provode procjenu rizika na radu. U Europskoj uniji, to je regulirano Okvirnom direktivom 89/391/EEZ o sigurnosti i zdravlju na radu, koja propisuje obvezu procjene rizika i uspostavljanja sustava upravljanja sigurnosti i zdravlja na radu u svim tvrtkama.

U Republici Hrvatskoj, Zakon o zaštiti na radu propisuje obvezu poslodavaca da provode procjenu rizika na radu i uspostavljaju sustav upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu. Prema zakonu, poslodavac je dužan identificirati opasnosti i procijeniti rizike na radnom mjestu te poduzeti mjere za sprječavanje ili smanjenje tih rizika.

Zakonska regulativa također propisuje da procjenu rizika treba provoditi stručna osoba, koja ima znanja i iskustva u području sigurnosti i zdravlja na radu. Stručna osoba treba procijeniti svako radno mjesto u tvrtki i identificirati potencijalne rizike te predložiti mjere za sprječavanje ili smanjenje tih rizika.

Ako poslodavac ne provodi procjenu rizika ili ne primjenjuje odgovarajuće sigurnosne mjere, može biti kažnjen novčanom kaznom ili drugim sankcijama. Također, ako dođe do nezgode na radu, a poslodavac nije proveo procjenu rizika ili nije primijenio odgovarajuće sigurnosne mjere, može biti odgovoran za štetu koja je nastala radniku.

Zakonska regulativa i procjena rizika

Ukratko, zakonska regulativa propisuje obvezu poslodavaca da provode procjenu rizika i primjenjuju odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi zaštitili radnike na radnom mjestu. Stoga je važno da poslodavci budu upoznati s zakonskim propisima u svojoj zemlji i da osiguraju da se procjena rizika redovito provodi u skladu s tim propisima.

Pravilnik o izradi procjene rizika detaljno propisuje postupak izrade procjene rizika na radnom mjestu i definira uloge i odgovornosti poslodavaca, radnika i stručne osobe u tom procesu. U većini zemalja, pravilnik je donesen u skladu s nacionalnim zakonskim regulativama koje propisuju obvezu provođenja procjene rizika na radu.

Pravilnik obično sadrži opće smjernice za provedbu procjene rizika, poput definicije pojmova i terminologije koji se koriste u postupku, kao i metodologije koja se koristi za procjenu rizika. Također, pravilnik obično propisuje minimalne standarde koje moraju zadovoljiti procjena rizika, poput obveznih elemenata koje treba uključiti u izvješće o procjeni rizika.

U pravilniku se također često navodi tko ima odgovornost za izradu procjene rizika i koja tijela moraju odobriti postupak i izvješće. Primjerice, u Republici Hrvatskoj, poslodavac je odgovoran za izradu procjene rizika, a izvješće mora biti odobreno od strane radničkog vijeća, stručne osobe i inspekcije rada.

Zakonska regulativa i procjena rizika​
Pravilnik o izradi procjene rizika

Pravilnik također obično propisuje obvezu redovitog ažuriranja procjene rizika, npr. nakon svake promjene na radnom mjestu ili u okolišu u kojem se radno mjesto nalazi.

Ukratko, pravilnik o izradi procjene rizika detaljno propisuje postupak izrade procjene rizika, minimalne standarde koje mora zadovoljiti procjena rizika te uloge i odgovornosti poslodavaca, radnika i stručnih osoba u tom procesu. Ovakav pravilnik omogućuje dosljednu primjenu postupka izrade procjene rizika i povećava razinu sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu.

Pravilnik o izradi procjene rizika također često propisuje obvezu suradnje između poslodavca i radnika u postupku izrade procjene rizika, što je važno za osiguranje adekvatne procjene rizika i primjene odgovarajućih mjera zaštite na radu.

U pravilniku se također može propisati način na koji se mora dokumentirati postupak izrade procjene rizika, kao i trajanje čuvanja dokumentacije. Ovo je važno za kasnije pregledavanje i ažuriranje procjene rizika, kao i za inspekcijski nadzor.

U mnogim zemljama, pravilnik o izradi procjene rizika nadopunjuju i drugi zakoni, poput zakona o zaštiti na radu, zakona o radu i drugih propisa koji se odnose na sigurnost i zdravlje na radu.

Trebate procjenu rizika? Kontaktirajte nas!

Koja je ključna svrha Pravilnika o izradi procjene rizika?

Ključna svrha pravilnika o izradi procjene rizika je osigurati dosljednu primjenu postupka izrade procjene rizika i osigurati sigurnost i zaštitu zdravlja radnika na radnom mjestu. To omogućuje poslodavcima da budu u skladu sa zakonskim propisima i propisima koji se odnose na sigurnost i zdravlje na radu, kao i da minimiziraju rizik od nesreća i ozljeda na radnom mjestu.

Ukratko, pravilnik o izradi procjene rizika igra važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu. Sustavna i dosljedna primjena postupka izrade procjene rizika i primjena odgovarajućih mjera zaštite pomažu u minimiziranju rizika od nesreća i ozljeda na radnom mjestu. Poslodavci bi trebali biti upoznati s propisima i smjernicama pravilnika o izradi procjene rizika, kako bi osigurali sigurnost i zdravlje svojih radnika i uspješno poslovali u skladu s propisima.

Koja je ključna svrha pravilnika o izradi procjene rizika?​
Faze u procesu primjene rizika​

Faze u procesu procjene rizika

Procjena rizika je ključni element zaštite na radu, koji omogućuje identificiranje i procjenu opasnosti na radnom mjestu te planiranje odgovarajućih mjera zaštite. Ovaj proces uključuje procjenu rizika, identifikaciju opasnosti, procjenu vjerojatnosti i težine štetnih posljedica te izbor i primjenu odgovarajućih mjera zaštite.

Prva faza u procesu procjene rizika je identifikacija opasnosti. To uključuje pregled svih aspekata radnog mjesta koji bi mogli uzrokovati štetu radnicima, kao što su kemikalije, strojevi, električni sustavi, radni uvjeti, itd. U ovoj fazi, potrebno je identificirati potencijalne izvore opasnosti i procijeniti njihovu težinu.

Sljedeća faza je procjena vjerojatnosti štetnih posljedica. U ovoj fazi, procjenjuje se vjerojatnost da će se opasnost manifestirati u štetnim posljedicama za radnike. Ovo uključuje procjenu vjerojatnosti nezgode ili nesreće, kao i težinu mogućih posljedica. To može biti posebno važno za procjenu rizika za radnike koji rade s kemikalijama, strojevima ili drugim opasnim materijalima.

Konačno, treća faza u procesu procjene rizika je izbor i primjena odgovarajućih mjera zaštite. Ovo uključuje identifikaciju mjera koje su potrebne za smanjenje rizika i zaštitu radnika. To može uključivati postavljanje ograničenja pristupa opasnim područjima, uporabu sigurnosne opreme, osposobljavanje radnika o sigurnosnim pravilima, itd. Važno je da se ove mjere pažljivo odaberu i da budu u skladu s procijenjenim rizicima.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno, procjena rizika je izuzetno važna zaštita na radu, jer omogućuje poslodavcima i radnicima da identificiraju i procijene rizike, te poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se smanjila mogućnost nezgoda i ozljeda. Ulaganje u zaštitu na radu može dovesti do smanjenja troškova na duge staze, povećanja produktivnosti i poboljšanja kvalitete rada. Stoga, procjena rizika je neophodna za postizanje sigurnijeg radnog okruženja i zaštite zdravlja radnika.

Procjena rizika je proces koji omogućuje prepoznavanje, procjenu i upravljanje rizicima koji su prisutni na radnom mjestu. Ovaj proces je ključan za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika, jer omogućuje prepoznavanje i uklanjanje opasnosti koje mogu uzrokovati nezgode, ozljede ili bolesti.

Što je potrebno uzeti u obzir kod procjene rizika?

Kada se procjenjuju rizici, potrebno je uzeti u obzir različite čimbenike koji mogu utjecati na sigurnost radnika, uključujući fizičke uvjete radnog mjesta, vrstu posla koji se obavlja, radno vrijeme, te razinu znanja i osposobljavanja radnika. Također, važno je uzeti u obzir i potencijalne vanjske faktore, poput promjena u zakonskoj regulativi, promjene u tehnologiji ili društvene promjene koje mogu utjecati na sigurnost radnika.

Jedan od ključnih elemenata procjene rizika je identifikacija opasnosti. Identifikacija opasnosti podrazumijeva utvrđivanje svih aspekata radnog mjesta koji bi mogli uzrokovati nezgodu ili ozljedu radnika. To može uključivati opasnosti poput kemikalija, visokih temperatura, buke, vibracija, opreme za podizanje, opreme za rezanje i slično.

Nakon što su identificirane opasnosti, potrebno je procijeniti vjerojatnost nezgode ili ozljede. To uključuje procjenu vjerojatnosti da će se opasnost manifestirati u štetnim posljedicama za radnika. Ovo uključuje procjenu vjerojatnosti nezgode ili nesreće, kao i težinu mogućih posljedica. Ovo može biti posebno važno za procjenu rizika za radnike koji rade s kemikalijama, strojevima ili drugim opasnim materijalima.

Nakon procjene vjerojatnosti nezgode ili ozljede, potrebno je izabrati i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite. Ovo uključuje identifikaciju mjera koje su potrebne za smanjenje rizika i zaštitu radnika. To može uključivati postavljanje ograničenja pristupa opasnim područjima, uporabu sigurnosne opreme, osposobljavanje radnika o sigurnosnim pravilima, itd. Važno je da se ove mjere pažljivo odaberu i da budu u skladu s procijenjenim rizicima.

Što je potrebno uzeti u obzir kod procjene rizika?
Zašto je procjena rizika važna?

Zašto je procjena rizika važna?

Uz sve gore navedeno, procjena rizika je ključan element zaštite na radu jer pomaže poslodavcima i radnicima da prepoznaju potencijalne opasnosti i rizike na radnom mjestu te da poduzmu mjere za njihovo sprječavanje ili smanjenje. Procjena rizika također omogućuje poslodavcima da razviju i provedu učinkovite sigurnosne strategije i planove za zaštitu radnika.

Kada se procjenjuju rizici, važno je uzeti u obzir činjenicu da radno mjesto i radni uvjeti nisu statični, već se mogu mijenjati tijekom vremena. Stoga, procjena rizika treba biti dinamičan proces koji se redovito ažurira kako bi se osigurala stalna zaštita radnika.

Procjena rizika također igra ključnu ulogu u smanjenju troškova poslovanja. Unaprijed planirane sigurnosne mjere mogu spriječiti nezgode i ozljede radnika, što može značajno smanjiti troškove liječenja, kompenzacije i gubitka produktivnosti.

Kao zaključak, procjena rizika je važna komponenta zaštite na radu koja pomaže u prepoznavanju opasnosti i rizika na radnom mjestu te omogućava poduzimanje mjera za njihovo sprječavanje ili smanjenje. Poslodavci i radnici moraju raditi zajedno kako bi osigurali da se procjena rizika redovito provodi i da se primjenjuju odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se osigurala sigurnost i dobrobit svih radnika.